វិធីប្រើកម្មវិធីចិនហាមឃាត់ឆ្នាំ ២០២០

របៀបប្រើកម្មវិធីចិនដែលត្រូវបានហាមឃាត់ឆ្នាំ ២០២០ [TikTok Unban 2020]

ពិភពលោកបានឈានចូលដល់យុគសម័យនៃភាពអស្ថិរភាពនយោបាយខ្ពស់។ វាមិនត្រឹមតែជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងមាន…

អាន​បន្ថែម