വിവോ വി 15 പ്രോ മൊബൈൽ

വിവോ വി 15 പ്രോ മൊബൈൽ (128 ജിബി / 6 ജിബി) അവലോകനം

വിവോ വി 15 പ്രോ മൊബൈൽ എന്ന പേരിൽ വിവോ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച മറ്റൊരു പ്രീമിയം മൊബൈൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. …

കൂടുതല് വായിക്കുക

വിവോ വി 17 പ്രോ മൊബൈൽ

വിവോ വി 17 പ്രോ മൊബൈൽ (128 ജിബി / 8 ജിബി) അവലോകനം

വിവോ വി 17 മൊബൈലിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച മറ്റൊരു വിവോ ചൈനീസ് മൊബൈൽ വേരിയന്റുമായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി. …

കൂടുതല് വായിക്കുക